يتدبروا ي د ب ر وا

.

2023-03-29
    چې د سمندر له منځ نه اورونه راوځي